Vedtægter for Ringsted Fotoklub anno 2016. Stiftet 10. Maj 2004

§1 – Navn
Klubbens navn er Ringsted Fotoklub
§2 – Formål
Klubbens formål er at udvikle medlemmernes evner og interesse for digital fotografering og billedkritik.
Formålet søges løst, ved afholdelse af møder, foredrag, fremvisning af billedmapper, afholdelse af konkurrencer, saglig billedkritik, workshops og lignende, ved medlemmernes venskabelige samvær og indbyrdes råd og vejledning.
§3 – Klubbens hjemsted.
Klubben har hjemsted i Ringsted. Mødestedet er pt. i Ringsted Kulturhus, men kan til en hver tid ændres på foranledning af formanden og/eller Bestyrelsen.
Klubben har postadresse hos den til enhver tid værende formand.
§4 – Medlemmer / Indmeldelse
Enhver person, med interesse for klubbens formål, kan optages som medlem af klubben. Indmeldelse skal ske ved henvendelse til formanden eller den, af formanden udpegede medlemsadministrator.
Medlemmerne kan deltage i alle klubbens aktiviteter, ligesom de har stemmeret på generalforsamlingen og er valgbare til klubbens bestyrelse og øvrige tillidsposter. Valgbare medlemmer til bestyrelsen skal være minimum 18 år og myndige.
§5 – Udmeldelse
Udmeldelse af klubben skal ske til formanden eller den, af formanden udpegede medlemsadministrator.
Er et medlem 1 måneder bagud med betaling af kontingent, betragtes medlemmet som udmeldt af klubben.
Ved udmeldelse tilbagebetales indbetalt kontingent ikke.
§6 – Generalforsamling
Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år, først på året, dog senest i Marts måned.
Indkaldelse til generalforsamling sker alene pr. e-mail eller brev til hvert medlem, senest 3 uger (21 dage) før datoen for Generalforsamlingens afholdelse. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen med nedenstående punkter.
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent
3. Formandens beretning.
4. Kassereren aflægger det reviderede regnskab.
5. Indkomne forslag.
6. Valg til bestyrelse, suppleant til bestyrelse, revisor og revisor suppleant.
Først vælges en formand. Dernæst vælges suppleant til bestyrelsen samt kasserer, revisor og revisorsuppleant.
7. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
8. Eventuelt.
Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage inden generalforsamlingen.
Evt. opdateret dagsorden udsendes senest 2 dage inden generalforsamlingen.
Der kan ikke foretages beslutninger eller valg på punkter under Eventuelt.
Ved Generalforsamlingens start får alle fremmødte gyldige medlemmer, udleveret to stemmesedler, ligegyldigt om der umiddelbart er punkter til afstemning.
§7 – Generalforsamlingens beslutningsforslag
Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed, bortset fra beslutning om ophævelse af klubben samt om vedtægtsændringer, jfr. § 15. I tilfælde af stemmelighed foretages, efter fornyet debat, en ny afstemning.
Er der stadig stemmelighed, tæller formandens stemme dobbelt.
Enhver lovligt varslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.
§8 – Referat af Generalforsamling
Den valgte referent skriver og renskriver referat af Generalforsamling til udsendelse senest 2 uger efter Generalforsamlingens afholdelse.
Referatet godkendes af formanden/bestyrelsen inden offentliggørelse på klubbens hjemmeside.
§9 – Dirigentens opgaver
Dirigenten leder forhandlingerne på generalforsamlingen og foretager optælling af afgivne stemmer.
Dirigenten kan ikke vælges blandt bestyrelsen.
Dirigenten kontrollerer, at generalforsamlingen er varslet i henhold til vedtægterne. Dirigenten foranlediger endvidere, at afstemningen foretages hemmeligt, såfremt blot ét medlem fremsætter ønske herom.
§10 – Ekstraordinære Generalforsamlinger
Begæring om ekstraordinær generalforsamling kan fremsættes af bestyrelsen eller såfremt mindst 2/3 af stemmeberettigede medlemmer, skriftligt overfor bestyrelsen, fremsætter begæring herom.
§11 – Regnskab
Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Revisor og kasserer underskriver regnskabet til godkendelse på generalforsamlingen.
§12 – Kontingent
Kontingentet for det efterfølgende kalenderår fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling, efter indstilling fra bestyrelsen.
Det til enhver tid gældende kontingentbeløb kan findes på klubbens hjemmeside (www.ringsted-fotoklub.dk) eller ved henvendelse til formand eller kasserer.
Kontingentet skal være indbetalt senest den 1. februar for at være stemmeberettiget på generalforsamlingen. I modsat fald fortabes stemmeretten på generalforsamlingen.
Ved indmeldelse efter 1. Juli betales kontingent svarende til 50% af årskontingentet.
§13 – Stemmeafgivelse
Det er udelukkende gyldige medlemmer der kan afgive gyldig stemme (se §4 og §5)
Stemmeafgivelse kan ske pr. e-mail eller fuldmagt og skal være formanden i hænde inden afstemningens begyndelse.
§14 – Eksklusion
I tilfælde af, at et medlem modarbejder klubbens interesser, eller skader dens omdømme, kan medlemmet på en generalforsamling, ordinær som ekstra-ordinær samt på et besstyrelsesmøde, ordinært som ekstra-oridinært, ekskluderes af klubben såfremt 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor. For bestyrelsesmøder kræves konsensus for beslutning om eksklusion. Eksklusionen skal fremgå af dagsordenen eller indkaldelsen, før eksklusionen kan behandles.
Ved eksklusion tilbagebetales kontingent ikke.
§15 – Vedtægtsændringer
Ved beslutning om vedtægtsændringer eller klubbens opløsning kræves at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget om vedtægtsændring. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig efter nærværende paragraf, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling med dette punkt på dagsordenen, der afholdes senest 14 dage efter. På denne generalforsamling kan beslutninger i henhold til nærværende paragraf træffes ved simpel stemmeflerhed.
§16 – Opløsning
I tilfælde af klubbens opløsning, tilkommer det generalforsamlingen at bestemme, hvorledes de eksisterende beholdninger skal anvendes. Dette skal dog ske til et lignende formål som klubbens.
Bestyrelsen fremlægger alle klubbens aktiver og passiver (og den anslåede værdi heraf) inden det kan besluttes hvorledes eksisterende beholdninger skal anvendes.
§17 – Bestyrelsen
Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen, og består af fire (4) medlemmer.
Formand og kasserer vælges på generalforsamlingen. Valgperioden for alle poster i bestyrelsen, er et år. Genvalg kan finde sted.
Der vælges hvert år en bestyrelsessuppleant, én revisor og én revisorsuppleant.
Revisor, revisorsuppleant samt kasserer kan ikke være medlem af bestyrelsen.
Valg in absentia kan foretages ved skriftlig tilkendegivelse heraf, af opstilleren.
§17a – Nedlæggelse af erhverv.
Nedlægger formand eller kasserer erhverv inden valgperiodens udløb, vælges ny ved indkaldelse af ekstraordinært bestyrelsesmøde. Dette valg gælder udelukkende til udløb af indeværende valgperiode.
Ved kassererens erhvervsnedlæggelse, udarbejdes et regnskab for den forløbne periode, der revideres af klubbens revisor inden overdragelse til ny kasserer.
§18 – Tegningsregler
Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening.
Bestyrelsen kan meddele prokura, der dog udelukkende kan tilgå et medlem af bestyrelsen.
§19 – Bestyrelsespligt
Det er bestyrelsens pligt at varetage klubbens daglige interesser i overensstemmelse med klubbens formålsparagraf samt at afholde bestyrelsesmøde(r) mindst en gang årlig eller når et medlem af bestyrelsen anmoder herom.
§20 Medlemspligt.
Som medlem af Ringsted Fotoklub skal man kunne leve op til klubben formålsparagraf. Derudover skal medlemmerne være aktive i forbindelse med klubbens aktiviteter.
§21 – Stemmeflerhed i bestyrelsen
Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved stemmeflerhed.
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
§22 – Udvalg
Hvert halve år nedsættes et aktivitetsudvalg bestående af min. 3 medlemmer plus et bestyrelsesmedlem, der planlægger aktiviteterne for foreningen det kommende halve år (forår og efterår).
Udvalgsmedlemmerne vælges på skift på et medlemsmøde i slutningen af den foregående periode. Aktivitetsudvalgets forslag til aktiviteter, godkendes af bestyrelsen, således at denne kan sikre at aktiviteterne stemmer overens med klubbens formål.
§23 – Økonomi
Større økonomiske beslutninger (køb og salg der overstiger 5.000,-) træffes i plenum på medlemsmøderne ved simpelt stemmeflertal.
Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.
Lån kan ikke optages uden generalforsamlingens, ordinær som ekstraordinær godkendelse.

Vedtægterne er vedtaget ved en ordinær generalforsamling d. 6. marts 2017